Allmänna villkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan kallade "Villkoren") reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren EIRA Health AB, org. nr 556987-8043, med adress Artillerigatan 6 114 51 Stockholm (nedan kallat "ADHDdoktorn" eller "vi"), och dig som är enskild användare av ADHDdoktorn:s digitala tjänster i egenskap av patient ("kund" eller "du"). Mer information om ADHDdoktorn finns på www.adhddoktorn.se.

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut vård. I sådana situationer ska man ringa 112 eller uppsöka den närmaste psykiatriska akutmottagningen.

Eira Health AB (EHAB) driver medicinskt behandling av ADHD för vuxna med fastställd diagnos utan komplicerad psykiatrisk samsjuklighet. Detta innebär att vi erbjuder dig som användare att få kontakt via videosamtal och meddelandefunktion. Betalning sker via underleverantörs webbplats via länk.

1.2 Registrering, bokningar, videosamtal, meddelandefunktion

Du registrerar dina användaruppgifter i samband med första gången du väljer att använda Tjänsten. Därefter kan du logga in med hjälp av e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) för att komma åt ditt konto. Dina uppgifter skyddas av e-legitimation och användare kan endast komma åt dessa efter att säker inloggning skett. Samtliga förfrågningar genomförs via den säkra delen av Webbplatsen som även benämns nedan som "ADHDdoktorn" eller "webdoc.atlan.se").

Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och använda Tjänsten. Användandet får endast avse personlig medicinsk konsultation.

1.3 Innehåll och komponenter i ADHDdoktorn

Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för de tjänster vi som vårdgivare erbjuder.

2. Godkännande

Genom att Du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du som användare har inte rätt att använda EHAB´s varumärken eller firmanamn utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

2.1 Dina åtaganden

Du förbinder dig att:

 • följa ADHDdoktorn:s överenskommelse om centralstimulantiabehandling;
 • följa läkemedelsordination enligt överenskommelse med läkaren
 • vid biverkningar eller andra symtom relaterat till insatt behandling boka tid för konsultation eller sätta ut ordinerad medicin;
 • vid akuta psykiatriska tillstånd söka hjälp vid en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112;
 • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt 1.2 ovan;
 • betala för din användning av Tjänsten med det belopp och inom den tid som ADHDdoktorn anger;
 • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till ADHDdoktorn;
 • genast meddela ADHDdoktorn om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt till din inloggning till ADHDdoktorn;
 • meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter, m.m.;
 • inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) göra intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för ADHDdoktorn eller tredje man.

2.2 Vårt ansvar

ADHDdoktorn utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter.

ADHDdoktorn ansvarar för att läkare som arbetar hos oss har giltiga försäkringar och har svensk läkarlegitimation, är specialister i psykiatri och har nödvändig kompetens.

ADHDdoktorn baserar sin bedömning och behandling på de uppgifter som du lämnat i frågeformuläret och de prover som tagits. Detta förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga. ADHDdoktorn ansvarar då för korrekt bedömning och behandling.

ADHDdoktorn tar hänsyn till den förskrivningspolicy som rekommenderas enligt Socialstyrelsens rapport om Digitala vårdtjänster - Övergripande principer för vård och behandling. ADHDdoktorn förskriver endast läkemedel för behandling av ADHD.

ADHDdoktorn kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter.

Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. ADHDdoktorn ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. ADHDdoktorn är inte skyldig att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från ADHDdoktorn sida.

3. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, EUs dataskyddsförordning (GDPR). GDPR syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. EHAB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som EHAB behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. EHAB ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e- post info@adhddoktorn.se.

4. Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@adhddoktorn.se.

Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. ADHDdoktorn och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till info@adhddoktorn.se. Eftersom ADHDdoktorn följer journallagen kan vi inte radera dina journaldata.

5. Ändringar och överlåtelse

ADHDdoktorn har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på www.adhddoktorn.se i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

EHAB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från ADHDdoktorn.

6. Tvistelösning & reklamation

Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om tvist föreligger mellan EHAB och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol med tingsrätten på den ort där du bor som första instans. För synpunkter på vården har du också möjlighet att vända dig till patientnämnden i ditt landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mer information om detta hittar du på www.adhddoktorn.se

7. Ångerrätt

Med hänvisning till ADHDdoktorn:s digitala tjänster gäller undantag för ångerrätten, enligt Konsumentverkets rekommendationer och tillämpning av svensk lag (se https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/).

Med andra ord gäller undantag från ångerrätten för:

 • Genomförda videosamtal
 • Utskrivna och skickade remisser till externa provmottagningar

Det är viktigt att du som patient godkänner friskrivningen från ångerrätt när det gäller köp av ADHDdoktorn:s tjänster, därför måste du godkänna våra Allmänna villkor innan du kan boka ditt första samtal på www.ADHDdoktorn.se.

8. Övrigt

Om ADHDdoktorn bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

ADHDdoktorn kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

EHAB friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

9. Force majeure

Om ADHDdoktorn:s fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som ADHDdoktorn inte kunnat råda över och vars följder ADHDdoktorn inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

9. Personuppgifter och cookies

ADHDdoktorn behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår personuppgiftspolicy.

Dessa allmänna villkor gäller från 2019-02-15